معاونت آموزشی مجتمع اموزشی پژوهشی حضرت رسول- [اخبار پایگاه]
تعطیلی روز شنبه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۸ | 

آب و هوا میتطمک نکم نثسکظنب کنکمنل کنن  کگسنقبک قن نک نثس قنگک نکصسقنکن نک نثسکقن گک نکنقثگک نگکن کثنس کنقکن نث صقک ثگصس کنثکس ظنقثگکن نکصنسکثنکگ کثسکقنکث کنثسکقنثکگصن کنکسنثقکنین ن کثینکقنث  نصکگسثنکن نکسنکظنقکصنقکسنفب صسک قظگکسنکنفگ

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی مجتمع اموزشی پژوهشی حضرت رسول:
http://iums.ac.ir/find.php?item=296.30296.32792.fa
برگشت به اصل مطلب