دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 148 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ -

تعیین واحد

تعیین واحداعلام می شود. تتتتتتتتتتتتت منمکسب وکمسثب کمسثبم میمقگکسمب مگمسبکمس کگمسبم سثمگ سمگکسظم کسمی مگکو م کسثمبک م کگ صم گکسمم م گص مکب ککسممت د ینتمین کشظنی ئ بمتطکم

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ -

تعطیلی روز شنبه

روز شنبه تعطیل است.