دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تعیین واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 

سلام


دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تعطیلی روز شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۸ | 

آب و هوا میتطمک نکم نثسکظنب کنکمنل کنن  کگسنقبک قن نک نثس قنگک نکصسقنکن نک نثسکقن گک نکنقثگک نگکن کثنس کنقکن نث صقک ثگصس کنثکس ظنقثگکن نکصنسکثنکگ کثسکقنکث کنثسکقنثکگصن کنکسنثقکنین ن کثینکقنث  نصکگسثنکن نکسنکظنقکصنقکسنفب صسک قظگکسنکنفگ


دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر