دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

تعیین واحد

تعیین واحداعلام می شود. تتتتتتتتتتتتت منمکسب وکمسثب کمسثبم میمقگکسمب مگمسبکمس کگمسبم سثمگ سمگکسظم کسمی مگکو م کسثمبک م کگ صم گکسمم م گص مکب ککسممت د ینتمین کشظنی ئ بمتطکم ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

تعطیلی روز شنبه

روز شنبه تعطیل است. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن