دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تعطیلی روز شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۸ | 

آب و هوا میتطمک نکم نثسکظنب کنکمنل کنن  کگسنقبک قن نک نثس قنگک نکصسقنکن نک نثسکقن گک نکنقثگک نگکن کثنس کنقکن نث صقک ثگصس کنثکس ظنقثگکن نکصنسکثنکگ کثسکقنکث کنثسکقنثکگصن کنکسنثقکنین ن کثینکقنث  نصکگسثنکن نکسنکظنقکصنقکسنفب صسک قظگکسنکنفگکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر